شهردار مشهد: منابع برای نوسازی بافت فرسوده باید با مشارکت مردم تامین شود