امام خمینی (ره) و شهید مطهری استادان تمام طبقات مردمی هستند