درخواست آمریکا از شورای امنیت برای تحقیق درباره ...