بايد از ظرفيت هاي مردمي در تامين امنبت استفاده کنيم