ضیافت رسمی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا به افتخار هیئت پارلمانی ایران