افشارزاده: مگر مسلمان و رضايي براي تيم‌هايشان چه کرده‌اند؟