قائم مقام بنیاد شهید: شهدای نوجوان پیشتازان دفاع مقدس بودند