نیازهای معنوی روستاها باید مورد توجه دولت قرار گیرید