دریافت 24 میلیارد ریال تسهیلات غیر مجاز بانكی با فاكتور صوری