سپاه شهدای آذربایجان غربی نگاه ویژه ای به آموزش و پرورش دارد