35 درصد اشتغال در استان اردبیل مربوط به بخش کشاورزی است