کشور امروز درگیر جنگ فرهنگى است/ ضرورت ابزارهای افزایش تأثیرگذاری در مخاطبان نسل جوان