دانش آموزان کشور در مجامع علمی فراتر از حد انتظار ظاهر می شوند