مستکبران و سران ارتجاع بدانند خط مقاومت و پایداری زنده است