آیت الله مکارم شیرازی بر ترویج فرهنگ کار در روستاها تاکید کرد