مبارزه با تروریسم باید صادقانه باشد نه به خاطر منافع اقتصادی