دفاع راموس در برابر انتقادات با استناد به مایکل جردن !