۱۲۵ پروژه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در استان بوشهر افتتاح شد