آیه «تبت یدا أبی لهب و تب» ریشه قرآنی «مرگ بر آمریکا» است