آغاز به کار رزمایش نیروهای ویژه عربستان تحت نظارت ولیعهد