«معمای شاه» به شهید نواب صفوی رسید/ آغاز ساخت موسیقی سریال محمدرضا ورزی