بان کی مون طرف‌های یمنی را برای مذاکره به ژنو دعوت کرد