اطلاع رسانی در البرز چالشی بزرگ است/شهروندان مدیران را نمی شناسد