آیا خط قرمز نظام، خط قرمز شهرداری تهران هم خواهد بود؟