حمایت دانش آموزان از مردم مظلوم یمن /انزجار از اقدامات عربستان