«سوره‌ی مهر» به دنبال راه‌اندازی بازاری برای کتاب‌های تعاملی است