داداش پور به دلیل مصدومیت از ادامه رقابتها انصراف داد