فرمانده سپاه عاشورا: خدمت به مردم تولید قدرت می کند