کنگره بین المللی خانواده در کرمانشاه برگزار می شود