توزیع‌کنندگان، ناشران شهرستانی را ناشر درجه 2 می‌پندارند