ساخت 19 خانه بهداشت در مناطق روستایی شهرستان شوش آغاز شد