برنده دو ميلياردي بانک تجارت جايزه خود را به ستاد جهيزيه اهدا کرد