صنایع مولد و خدماتی استان بوشهر به‌خوبی معرفی نشده‌اند