مازندران نیازمند ۵۰ هزار متر مربع فضای کتابخانه ای است