فضای مطلوب تری منتظر آینده روابط بین الملل صنعت نفت است