حفظ یاد شهیدان یک فریضه است/ معارف شهادت یعنی ایثار و ایمان در مخاطبان به معنای واقعی کلمه نافذ شود