برنامه‌های درسی طلاب باید بازنگری شود / اساتید به صورت تخصصی موضوعات را پیگیری کنند