بسیج برنامه های گسترده ای برای همدلی با دولت دارد/ ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در کشور