فتح الله زاده: قیمت استقلال 120 تا 150 میلیارد تومان است نه بیشتر