پیشنهاد استاندار برای خواهرخواندگی اصفهان با یکی از شهرهای عمان