ناشران خارجی به دلیل نبود کپی رایت از حضور در بازار ایران میترسند