اسمی از کی‌روش نیاوردم، خبرنگاران تحلیل خودشان را نوشتند