استقبال از نمایشگاه کتاب تنها محدود به بخش دانشگاهی نیست/ برد با ناشرانی است که با کتابهای تازه ورود