شرکت 10 دستگاه خراسان شمالی در مانور اطفای حریق پارک ملی گلستان