وضعیت تدبر در قرآن مناسب نیست/آثار دینی استهلال نیز مورد توجه قرار گیرد