من هرگز استعفا ندادم | نباید علیه نبی و آیت اللهی نامه امضا می کردم