بيمه ها 270 ميليارد تومان به بيمارستان ها بدهکارند