نماینده ولی فقیه استاندار مرکزی را به حضور نپذیرفت