درگیری 2 عضو شورای شهر کرمانشاه در مراسم افتتاح پلی که چند برابر قیمت آب خورد