عضویت دو ایرانی در کمیته‌های قانون‌گذاری و پزشکی کنفدراسیون بسکتبال آسیا